Iniciatives de Recursos Humans i Reconeixements

El Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) és el principal centre de supercomputació d’Espanya. En les seves instal·lacions hi ha MareNostrum, un dels supercomputadors més potents d’Europa. El centre també és membre de primer nivell de la infraestructura distribuïda de supercomputació europea PRACE. La missió del BSC és investigar, desenvolupar i gestionar les tecnologies de la informació per tal de facilitar el progrés científic. El BSC combina sota un mateix sostre la prestació de serveis d’HPC i R+D tant en Ciències de la Computació com en Ciències de la Vida, Ciències de la Terra i Enginyeria. Actualment compta amb més de 500 empleats de 45 països.

Estratègia de Recursos Humans per a investigadors

El BSC-CNS està compromès amb els principis de la Carta Europea per a Investigadors i el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors i va signar la Declaració de Compromís el 2013. Amb l’estratègia de Recursos Humans per a Investigadors, el BSC-CNS vol seguir mantenint el millor marc i entorn per a l’excel·lència en recerca, mantenint-la i millorant-la mitjançant l’adopció de les millors pràctiques i estàndards internacionals d’alta qualitat.

L’«estratègia de recursos humans per a investigadors» dona suport a les institucions de recerca i a les organitzacions de finançament a l’hora d’aplicar la Carta i el Codi en les seves polítiques i pràctiques. L’aplicació concreta de la Carta i del Codi per part de les institucions de recerca les farà més atractives per als investigadors que busquen una nova feina o un amfitrió per al seu projecte de recerca. Finançar les organitzacions que apliquen els principis de la Carta i del Codi contribuirà a dotar de més atractiu tant els seus sistemes nacionals de recerca com l’espai europeu de recerca en general. El logotip «Excel·lència en Recursos Humans d’Investigació» identifica les institucions i organitzacions com a proveïdors i promotors d’un entorn de treball estimulant i favorable.

La primera setmana de maig del 2014 vam formar un grup de debat amb dotze voluntaris de cadascuna de les àrees, nivells, departaments, nacionalitats i perfils que tenim al centre per tal d’implementar les polítiques de la Carta i el Codi. El grup de debat se centrava en l’àrea de recerca, tot i que també tenia en compte les opinions d’altres àrees com Gestió i Operacions. El grup va començar celebrant dues reunions al mes en què s’analitzava el Centre i es proposaven accions per perseguir els principis següents:

 • Aspectes ètics i professionals (llibertat d’investigació, principis ètics, responsabilitat professional, actitud professional, obligacions contractuals i legals, rendició de comptes, bones pràctiques en la investigació, difusió, explotació de resultats, participació pública, no-discriminació, sistemes d’avaluació / valoració).
 • Contractació (codi de contractació, selecció, transparència, valoració dels mèrits, variacions en l’ordre cronològic de CV, reconeixement de l’experiència de mobilitat, reconeixement de les qualificacions, antiguitat, nomenaments postdoctorals).
 • Condicions laborals i seguretat social (reconeixement de la professió, entorn de recerca, condicions laborals, estabilitat i permanència dels empleats, finançament i salaris, equilibri de gènere, desenvolupament professional, valor de la mobilitat, accés a l’orientació professional, drets de propietat intel·lectual, coautoria, docència, queixes/apel·lacions, participació en els òrgans de presa de decisions).
 • Formació (relació amb els supervisors, funcions de supervisió i gestió, desenvolupament professional continu, accés a formació per a la recerca i desenvolupament i supervisió continus).

A finals del 2014, es va proposar als directors del BSC un pla d’acció que, amb algunes petites modificacions, es va aprovar i es va presentar a Euraxess el primer trimestre del 2015. Després que els assessors de la CE revisessin el compliment normatiu, el 8 d’abril del 2015, el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) va ser guardonat amb el logotip «Excel·lència en Recursos Humans d’Investigació», que reconeix el compromís del BSC respecte als principis de la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors, i, a més, sotmet el BSC a un pla d’acció per a la millora de les seves capacitats i rendiment en una àmplia gamma de temes de formació, contractació i igualtat de gènere.

Durant el primer trimestre del 2017, el BSC va crear un nou grup de treball, que estava format per nou membres que ja formaven part del primer grup de debat i per cinc persones noves.

En aquest grup, en el qual hi havia sis nacionalitats diferents, hi havia representats tots els nivells del BSC: directors, R4, R3, R2, R1, enginyers d’investigació i personal d’operacions i de gestió.

Amb la informació rebuda d’una enquesta feta l’octubre del 2016 a tot el personal del BSC, i després de diverses reunions amb el grup de direcció HRS4R en què es van analitzar els resultats de 2015-2016, es va proposar i es va aprovar un nou pla de projecte per a 2017-2020.

El Consell Executiu va aprovar per consens el pla d’acció del BSC-CNS el març del 2017. Es tracta d’un projecte extens i ambiciós que se centra en el següent:

 • Continuació del pla del projecte HRS4R anterior en els aspectes principals:
  • Crear comitès assessors
  • Impulsar les polítiques d’igualtat d’oportunitats i de gènere
  • Enfortir les activitats de divulgació i participació del públic
  • Millorar el sistema de desenvolupament professional del BSC
    
 • Incorporar les recomanacions dels procediments de contractació OTM-R per assegurar que es contracta el millor candidat per al lloc de treball en un procés obert, transparent i basat en el mèrit.

BSC HR Strategy for Researchers Action Plan 2015 - 2016

BSC HR Strategy for Researchers Action Plan 2017 - 2020

BSC Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers Checklist