Portal de la transparència

  El consorci

  El BSC-CNS es va constituir l’any 2005 i és un consorci públic format pel Govern espanyol, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech (UPC).

  Aquesta és la participació de les parts al consorci:

  • Govern espanyol 60%
  • Generalitat de Catalunya30%
  • UPC10%

  Estatuts (pdf) Memòries d’activitats

  Missió i objectius

  La missió del BSC-CNS és investigar, desenvolupar, gestionar, transferir tecnologia i coneixement en l’àmbit de l’HPC amb la finalitat de facilitar el progrés en diferents àrees científiques, amb especial dedicació a les ciències computacionals, de la vida, de la terra i l’enginyeria.

  Els objectius generals del centre són:

  • Excel·lència científica i tècnica
   • Ser centre d’excel·lència a nivell internacional
   • Fomentar la col·laboració entre grups pluridisciplinaris
   • Atraure i retenir talent nacional i internacional
   • Liderar l’aplicació innovadora de la computació en camps no convencionals
  • Suport a l’ e-Ciència a Espanya
   • Proporcionar recursos d’HPC competitius a escala europea
   • Liderar a nivell espanyol la capacitat de suport a l’accés a infraestructures de supercomputació
   • Participar de forma activa en l’escenari de la supercomputació a nivell internacional
  • Creació de riquesa
   • Transferència tecnològica
   • Promoure el desenvolupament de la societat del coneixement
   • Gestió eficient de recursos
  • Organització

  Gestió econòmica i financera

  La Intervenció General de l’Administració de l’Estat a través de la Intervenció Regional de Cataluña, en ús de les competències que li atribueix l’article 168 de la llei General Pressupostària és l’agent encarregat d’auditar els comptes anuals del consorci.

  Comptes anuals auditats Informes auditoria IGAE  Pressupostos anuals

  Accés a contractacions

  Informa't de les licitacions publicades i contractacions en curs:

  Contractacions
  Contractes i convenis de col·laboració
  Procediment de facturació electrònica