Portal de la transparència

El consorci

El BSC-CNS es va constituir l’any 2005 i és un consorci públic format pel Govern espanyol, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech (UPC).

Aquesta és la participació de les parts al consorci:

 • Govern espanyol 60%
 • Generalitat de Catalunya30%
 • UPC10%

Estatuts (pdf) Memòries d’activitats

El document amb els estatuts és una compilació dels estatuts vigents si bé no hi ha un text refós dels mateixos, de manera que, a efectes legals, els estatuts de centre es recullen en les següents publicacions del BOE:

 1. Resolució de 15 de març de 2015, de la Secretaria General de Ciència, Tecnologia i Innovació, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya, per a la creació, construcció, equipament i explotació del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación. Publicat al BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3687
 2. Resolució de 26 de novembre de 2015, de la Secretaria General de Ciència, Tecnologia i Innovació, per la qual es publica l'Addenda al Conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya, per a la creació, construcció, equipament i explotació del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación. Publicat al BOE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13309
 3. Resolució de 4 d'abril de 2018, de la Secretaria General de Ciència i Innovació, per la qual es publica la segona Addenda al Conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya, per a la creació, construcció, equipament i explotació del Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputación. Publicat al BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-5037
 4. Resolució de 18 de desembre de 2019, de la Secretaria General de Coordinació de Política Científica, per la qual es publica la tercera addenda al Conveni amb la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya, per a la creació, construcció, equipament i explotació del Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputación. Publicat al BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-1437

Missió i objectius

La missió del BSC-CNS és investigar, desenvolupar, gestionar, transferir tecnologia i coneixement en l’àmbit de l’HPC amb la finalitat de facilitar el progrés en diferents àrees científiques, amb especial dedicació a les ciències computacionals, de la vida, de la terra i l’enginyeria.

Els objectius generals del centre són:

 • Excel·lència científica i tècnica
  • Ser centre d’excel·lència a nivell internacional
  • Fomentar la col·laboració entre grups pluridisciplinaris
  • Atraure i retenir talent nacional i internacional
  • Liderar l’aplicació innovadora de la computació en camps no convencionals
 • Suport a l’ e-Ciència a Espanya
  • Proporcionar recursos d’HPC competitius a escala europea
  • Liderar a nivell espanyol la capacitat de suport a l’accés a infraestructures de supercomputació
  • Participar de forma activa en l’escenari de la supercomputació a nivell internacional
 • Creació de riquesa
  • Transferència tecnològica
  • Promoure el desenvolupament de la societat del coneixement
  • Gestió eficient de recursos
 • Organització

Gestió econòmica i financera

La Intervenció General de l’Administració de l’Estat a través de la Intervenció Regional de Cataluña, en ús de les competències que li atribueix l’article 168 de la llei General Pressupostària és l’agent encarregat d’auditar els comptes anuals del consorci.

Comptes anuals auditats Informes auditoria IGAE  Pressupostos anuals

Accés a contractacions

Informa't de les licitacions publicades i contractacions en curs:

Contractacions
Contractes i convenis de col·laboració
Procediment de facturació electrònica