Disclaimer

LEGAL INFORMATION

Under Law 15/1999, December 13, on Protection of Personal Data, your personal data, which may be in this communication, are incorporated into an automated file corporate responsibility BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER CIF: S-0800099-D. The purpose of this file is to manage the relationship of business and inform our services. These data will not be transmitted to third parties.

 

If you wish to exercise your right to access, modify, cancel or opposition, please contact: c. Jordi Girona, n. 31, 08034 BARCELONA (Barcelona), or send an email to: admin [at] bsc [dot] es

Unsubscribe from the mailing list

If you do not wish to receive more information about our services, could be scrapped at the following email address: admin [at] bsc [dot] es.

Warning about the confidentiality of communications

The content of this e-mail and its attachments is strictly confidential. In case you are not addressed and have received this message by mistake, would greatly appreciate it notifies the sender, without disseminate, store or copy its contents. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is forbidden.

 

 

INFORMACIÓ LEGAL

En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER, CIF: S-0800099-D. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

 

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: c. Jordi Girona, n. 31, 08034 BARCELONA (Barcelona), o bé, enviar un correu electrònic a admin [at] bsc [dot] es.

Donar-se baixa de la llista de correu

Si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic: admin [at] bsc [dot] es.

Avís sobre la confidencialitat de les comunicacions

El contingut d’aquest correu electrònic i dels seus annexes és estrictament confidencial. En el cas que vostè no sigui el destinatari i hagi rebut aquest missatge per equivocació, agrairíem que ho comuniquéssiu al remitent, sense difondre, emmagatzemar o copiar el seu contingut.

 

INFORMACIÓN LEGAL

En virtud de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, le hacemos conocedor de que sus datos personales, que pueden estar en esta comunicación, están incorporadas en un fichero automatizado responsabilidad de la mercantil BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER, CIF: S-0800099-D. La finalidad de este fichero es la de gestionar la relación del negocio e informarlo de nuestros servicios. Estos datos no serán transmitidos a terceras personas.

 

Si desea ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede dirigirse a: c. Jordi Girona, n. 31, 08034 BARCELONA (Barcelona), o bien, enviar un correo electrónico a: admin [at] bsc [dot] es.

Darse de baja de la lista de correo

Si usted no desea recibir más información sobre nuestros servicios, puede darse de baja en la siguiente dirección de correo electrónico: admin [at] bsc [dot] es.

Aviso sobre la confidencialidad de les comunicaciones

El contenido de este correo electrónico y de sus anexos es estrictamente confidencial. En el caso que usted no sea destinatario y haya recibido este mensaje por equivocación, agradeceríamos que lo comunicara al remitente, sin difundir, almacenar o copiar su contenido.