Community-wide assessment of protein-interface modeling suggests improvements to design methodology.

Journal 2011

Authors: Fleishman, Sarel / Whitehead, Timothy / Strauch, Eva-Maria / Corn, Jacob / Qin, Sanbo / Zhou, Huan-Xiang / Mitchell, Julie / Demerdash, Omar / Takeda-Shitaka, Mayuko / Terashi, Genki / Moal, Iain / Li, Xiaofan / Bates, Paul / Zacharias, Martin / Park, Hahnbeom / Ko, Jun-su / Lee, Hasup / Seok, Chaok / Bourquard, Thomas / Bernauer, Julie / Poupon, Anne / Azé, Jérôme / Soner, Seren / Ovali, Sefik Kerem / Ozbek, Pemra / Tal, Nir Ben / Haliloglu, Türkan / Hwang, Howook / Vreven, Thom / Pierce, Brian / Weng, Zhiping / Pérez-Cano, Laura / Pons, Carles / Fernández-Recio, Juan / Jiang, Fan / Yang, Feng / Gong, Xinqi / Cao, Libin / Xu, Xianjin / Liu, Bin / Wang, Panwen / Li, Chunhua / Wang, Cunxin / Robert, Charles / Guharoy, Mainak / Liu, Shiyong / Huang, Yangyu / Li, Lin / Guo, Dachuan / Chen, Ying / Xiao, Yi / London, Nir / Itzhaki, Zohar / Schueler-Furman, Ora / Inbar, Yuval / Potapov, Vladimir / Cohen, Mati / Schreiber, Gideon / Tsuchiya, Yuko / Kanamori, Eiji / Standley, Daron / Nakamura, Haruki / Kinoshita, Kengo / Driggers, Camden / Hall, Robert / Morgan, Jessica / Hsu, Victor / Zhan, Jian / Yang, Yuedong / Zhou, Yaoqi / Kastritis, Panagiotis / Bonvin, Alexandre / Zhang, Weiyi / Camacho, Carlos / Kilambi, Krishna / Sircar, Aroop / Gray, Jeffrey / Ohue, Masahito / Uchikoga, Nobuyuki / Matsuzaki, Yuri / Ishida, Takashi / Akiyama, Yutaka / Khashan, Raed / Bush, Stephen / Fouches, Denis / Tropsha, Alexander / Esquivel-Rodríguez, Juan / Kihara, Daisuke / Stranges, Benjamin / Jacak, Ron / Kuhlman, Brian / Huang, Sheng-You / Zou, Xiaoqin / Wodak, Shoshana / Janin, Joel / Baker, David

Publication: Journal of molecular biology

Volume / Pagination: 414 / 289-302

Keywords: Binding Sites, Models, Molecular, Protein Binding, Proteins