FI Internship 2020

Job Reference

338_20_FI

Position

FI Internship 2020

Closing Date

Sunday, 28 February, 2021
Reference: 338_20_FI
Job title: FI Internship 2020

 

About BSC
 
The Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) is the leading supercomputing center in Spain. It houses MareNostrum, one of the most powerful supercomputers in Europe, and is a hosting member of the PRACE European distributed supercomputing infrastructure. The mission of BSC is to research, develop and manage information technologies in order to facilitate scientific progress. BSC combines HPC service provision and R&D into both computer and computational science (life, earth and engineering sciences) under one roof, and currently has over 650 staff from 49 countries.

Look at the BSC experience:
BSC-CNS YouTube Channel
Let's stay connected with BSC Folks!
 
 
Criteris de priorització
 
 • Education
  • Nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic de la persona candidata (40% del total). Aquesta nota es calcularà de la manera següent:
   • La nota mitjana ponderada dels estudis de grau, llicenciatura, enginyeria o diplomatura tindrà un pes del 80% en el total de la nota d'aquest apartat.
   • La nota mitjana ponderada dels estudis de màster tindrà un pes del 20%.
   • Quan el Grau sigui de 300 ECTS i no siguin necessaris els 60 ECTS del Màster per a l’accés al doctoral, el 100% de la nota correspondrà a aquell.
   AVALUACIÓ
 • Essential Knowledge and Professional Experience
  • La valoració del grup de recerca on s’integra la persona candidata (30% del total)
   • El director de tesi ha de ser membre d’un Grupo SGR i tenir experiència de més de dos anys com a postdoc. Es valorarà el CV del director de tesi segons el criteris següents (màxim 1.5 p.):
   - Coordinador de projectes Europeus o Investigador Principal de Projectes Nacionals o Industrials: 1.5 punts
   - Participant en projectes Europeus o Industrials com a Work Package leader: 1 punts
   - Participant en projectes Europeus, Nacionals o Industrials: 0,5 punts
   El Director de cada departament valorarà ordenadament, de major a menor puntuació, amb màxim 1 decimal, els seus candidats en funció de l’estratègia científica establerta i el projecte de tesi proposat (màxim 1,5 p.). No s’acceptaran avaluacions ex-aequo.
  • Política científica de l’entitat (30% del total)
   Excel·lència: Per assegurar els criteris d’excel·lència del centre, s’han tingut en compte la situació dels candidats envers la concessió d’altres beques, la responsabilitat i serietat dels candidats
   envers al seguiment del procés administratiu així com els següents factors d’avaluació dels CV’s de les candidatures:
   - Factor d’Experiència científica - 10% (fins a 1 punt): Segons la seva experiència prèvia en tasques d’investigació (beques de col·laboració, contractes, participació en projectes...)
   - Factor Mobilitat - 5% (fins a 0.5 punts): Programes d’intercanvi Erasmus, Sèneca o assimilades... Si la persona ha fet els estudis d’accés al doctorat en una universitat del estranger tindrà directament la puntuació màxima.
   - Factor de Publicacions - 5% (fins a 0.5 punts) distribuïts de la següent manera: 1 publicació (0.2 punts), 2 publicacions (0.4 punts), i 3 publicacions o més (0.5 punts) Només comptaran les publicacions peer-review.
   - Factor “Outreach” - 5% (fins a 0.5 punts): tenint en compte les activitats de compromís amb la societat apropant la ciència al públic en general .
   - Factors Altres Mèrits 1 – 2.5% (fins a 0.25 punts): altres factors no avaluats prèviament – com dobles titulacions, premis, la seva experiència professional prèvia en àmbits no científics, treball voluntari,.
   - Factors Altres Mèrits 2 – 2.5% (fins a 0.25 punts): politica de igualtat de genere del centre
 • Competences
  • Content
 
Conditions
 
 • The position will be located at BSC within the [department] Department
 • We offer a full-time contract, a good working environment, a highly stimulating environment with state-of-the-art infrastructure, flexible working hours, extensive training plan, tickets restaurant, private health insurance, fully support to the relocation procedures
 • Duration: Temporary - [duration] renewable
 • Salary: we offer a competitive salary commensurate with the qualifications and experience of the candidate and according to the cost of living in Barcelona
 • Starting date: [starting-date]
 
Applications Procedure
 

All applications must include:

 • A Cover Letter with a statement of interest in English, including two contacts for further references - Applications without this document will not be considered
 • A full CV in English including contact details
 
Deadline
 
The vacancy will remain open until suitable candidate has been hired. Applications will be regularly reviewed and potential candidates will be contacted.
 
Diversity and Equal Opportunity Employment
 
BSC-CNS is an equal opportunity employer committed to diversity and inclusion. We are pleased to consider all qualified applicants for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, age, disability or any other basis protected by applicable state or local law.

 

Application Form

Please, upload your CV document using the following name structure: Name_Surname_CV
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: txt rtf pdf doc docx.
Please, upload your CV document using the following name structure: Name_Surname_CoverLetter
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: txt rtf pdf doc docx zip.
Please, upload your CV document using the following name structure: Name_Surname_OtherDocument
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: txt rtf pdf doc docx rar tar zip.
** Consider that the information provided in relation to gender and nationality will be used solely for statistical purposes.