Pla d'Igualtat i Diversitat

El BSC-CNS reitera el seu compromís en l'establiment i desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, sense discriminar directa o indirectament per raó de sexe o altres aspectes (nacionalitat, raça, religió…), així com en l'impuls i foment de mesures per aconseguir la igualtat real en el si de la nostra organització, establint la igualtat d'oportunitats com un principi estratègic de la nostra política corporativa i de Recursos Humans, d'acord amb la definició d'aquest principi que estableix la llei Orgànica, de 22 de març, per a la igualtat efectiva. Aquest compromís es portarà a la pràctica a través de la creació del comitè d'Igualtat i el foment de noves mesures o accions positives, a través del Pla d'Igualtat i Gestió de la Diversitat.

El Comitè d'Igualtat de BSC-CNS està constituït per sis membres, tres dones i tres homes, responent als criteris de representativitat i transversalitat. Es reflecteix una representació de diverses posicions (Caps d'Equip, estudiant de doctorat, Postdoc…) i àrees en la institució (Dpto. Computer Aplications, Computer Sciences, Operacions, Ciències de la Terra i RRHH), amb l'objectiu de recollir les necessitats diferencials i facilitar la màxima difusió del procés i dels resultats. El comitè d'igualtat vetllarà per:

  • L'equitat de gènere, entesa com la consecució de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, mantenint el reconeixement de la diferència.
  • La igualtat d'oportunitats, entesa com la idèntica opció a les mateixes oportunitats i recursos professionals per part de tots dos gèneres.
  • La igualtat d'oportunitats per a totes les persones independentment de la seva procedència, cultura, nacionalitat, religió, orientació sexual, situació familiar, etc.
  • La no discriminació, directa o indirecta, de la plantilla en funció del seu gènere, així com l'eliminació de les barreres, visibles o no, que suposin diferències entre dones i homes o per qualsevol altra raó d'índole personal.
  • L'eradicació en l'àmbit laboral de qualsevol indici d'assetjament sexual o d'assetjament per raó de sexe, així com de qualsevol altra modalitat d'assetjament moral.
  • La promoció i difusió dins de l'empresa dels valors i pràctiques en què es basa la igualtat, així com la promoció de la representació equilibrada de tots dos sexes en tots els òrgans i càrrecs de responsabilitat de l'empresa.
  • El seguiment i l'actualització del Pla d'Igualtat, elaborant proposades d'accions de futur.

Si vols contactar amb el comitè d'igualtat i diversitat pots enviar un email a: ED_Commission@bsc.és

Per més informació del Pla d'Igualtat i Gestió de la Diversitat, pots consultar el pdf amb totes les accions en matèria d'igualtat i diversitat.