Les emissions contaminants del trànsit a Espanya es redueixin d’un 80% i les de la indústria d’un 20% per l’aturada de l’activitat a causa del COVID19

20 Abril 2020

El BSC opera el sistema CALIOPE, que ofereix el pronòstic de la qualitat de l’aire per les següents 24 i 48 hores per tot Europa i Espanya.

La baixada de l’activitat registrada durant la primera setmana del mes d’abril arran del coronavirus i de les mesures de confinament i d’aturada parcial ha comportat una lògica davallada de les emissions. El departament de Ciències de la terra del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC) executa de forma diària el sistema operacional de pronòstic de la qualitat de l'aire CALIOPE, que proporciona el pronòstic meteorològic i de la qualitat de l'aire per les següents 24 i 48 hores per tot Europa i Espanya.

Segons les dades registrades durant la primera setmana del mes d’abril, a Espanya les emissions a nivell de trànsit s’han reduït de gairebé un 80%. En el cas de la indústria manufacturera, es detecta que hi ha sectors que no han aturat la seva activitat, com ara la petroquímica, i d’altres que sí ho han fet, com les cimenteres, però tot i això la reducció d’emissions se situa al voltant d'un 20%. En el cas dels aeroports, aquesta reducció se situa en el 90%. En el sector de la generació d'energia, tot i que hi ha hagut una baixada de la demanda, sembla que a Espanya la producció s'ha compensat d'alguna manera ja que no es veuen canvis significatius en la producció d'energia fent ús de combustibles fòssils. En el cas del transport marítim també veiem una baixada bastant suau (bàsicament baixada de transport de passatgers) d'un 10% com a molt.

El sistema operacional de pronòstic de la qualitat de l'aire CALIOPE executat pel BSC consisteix en un conjunt de models numèrics: meteorològic, d'emissions i de transport fotoquímic.

El model d'emissions de CALIOPE, l'HERMES, combina dades d'activitat de molta precisió amb metodologies de càlcul d'emissions que segueixen els estàndards Europeus. Aquest model permet estimar emissions a nivell, per exemple, de fàbrica, pel cas de les emissions industrials, o de carrer, en el cas de les emissions de trànsit rodat. Les emissions s’estimen individualment per cada tipus d’indústria, vehicle, etc. i després són agregades en un total. Es tracta d’un model d'emissions molt detallat i això permet que, en una situació com l'actual, on les diferents activitats estan afectades de manera diversa pel COVID-19, es puguin aplicar factors correctors que ajusten les emissions a aquesta nova realitat de manera individual per a cada sector.

Actualment, en el sistema de pronòstic de CALIOPE ja s’han fet uns primers ajustos de les emissions per tal de reflectir aquests canvis en els nivells de contaminació que es modelitzen i que també s’han pogut veure en les estacions d'observació.

Les fonts habituals d’emissions

L'aportació que cada sector contaminant pot tenir al total de les emissions varia força en funció de la zona d'estudi. En el cas de la ciutat de Barcelona, per exemple, el principal focus emissor és el trànsit rodat, que és el responsable del 70% de les emissions. Tot i que si ens apropem a la zona del Port de Barcelona, l'activitat dels vaixells en el port són els que dominen sobre el total de les emissions. Una cosa similar passa a la zona de Tarragona, on tota la industria petroquímica domina la major part de les emissions. Fora de la ciutat, i pel cas de les emissions d'amoníac, més del 90% de les emissions provenen de l'ús de fertilitzants en el camp i de la gestió dels fems procedents de la ramaderia.