BSC releases OmpSs-2 version 2021.11

18 Novembre 2021

El grup de Programming Models del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC) ha tret una nova versió (2021.11) del model de programació OmpSs-2 i ha publicat, per primer cop, la llibreria Task-Aware GASPI (TAGASPI) (versió 2021.11).

En aquesta nova edició, s’ha canviat la política predeterminada del gestor de CPU d'ocupada a híbrida, que redueix la contenció i el consum d'energia sense degradar el rendiment del temps d'execució.

La lliberria TAGASPI amplia la funcionalitat de la biblioteca estàndard GASPI i proporciona nous mecanismes per millorar la interoperabilitat entre els models de programació basats en tasques paral·leles, com ara OpenMP o OmpSs-2, i les operacions RDMA GASPI unilaterals. Actualment, TAGASPI és compatible amb el model de programació basat en tasques OmpSs-2.