El BSC presenta la nova estratègia per garantir la igualtat entre dones i homes

30 Setembre 2022

Reduir la segregació en els processos de selecció, assegurar la igualtat salarial i la conciliació familiar i garantir un espai de treball lliure d'assetjament i de discriminació són alguns dels objectius estratègics del pla.

El Pla d'Igualtat del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) per al període 2022-2026 ha estat anunciat aquest divendres.

 

El Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) ha presentat aquest divendres 30 de setembre el seu nou Pla d'Igualtat, que recull una sèrie d'accions i mesures per garantir la igualtat efectiva de tracte i oportunitats entre dones i homes que desenvolupen la seva carrera professional al BSC, eliminant qualsevol tipus de discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe.

El nou Pla d'Igualtat del BSC té com a objectiu prioritari adoptar una política conjunta que permeti garantir la igualtat real i efectiva d'oportunitats entre dones i homes al BSC, plantejant 44 accions concretes en vuit àrees de treball: Cultura Organitzacional, Selecció i Contractació, Formació, Promoció i Desenvolupament Personal, Retribució, Exercici Corresponsable dels Drets de la Vida Personal, Familiar i Laboral, Comunicació Inclusiva i Prevenció i Acció contra l'Assetjament Sexual i Assetjament per raó de Sexe.

Dins de cada àrea de treball s'estableixen diversos objectius estratègics: consolidar el valor de la igualtat a l'organització; reduir la segregació en els processos de selecció de personal i promoció professional; assegurar la igualtat d’oportunitats a través de la formació; garantir la igualtat salarial entre homes i dones; conciliar la vida professional amb la personal i familiar; i garantir un espai de treball lliure de discriminació i assetjament sexual.

“El BSC és un centre d'excel·lència científica i tècnica a nivell internacional, i per això la igualtat d'oportunitats és un criteri bàsic per atraure i retenir talent en un context en què la diversitat és una font de valor incalculable. Amb l'actualització del Pla d'Igualtat, reforcem el nostre compromís amb tots els treballadors i investigadors del centre, garantint un entorn segur que afavoreixi el creixement personal i professional”, afirma Mateo Valero, director del BSC.

Estratègia actualitzada

El Pla d’Igualtat és l’eina fonamental per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la gestió i la cultura d’institucions com el BSC. El document pren com a referència la Llei Orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, i s'alinea amb el Pla d'Igualtat de Gènere i no discriminació en Ciència, Tecnologia i Innovació anunciat pel Ministeri de Ciència i Innovació fa unes setmanes. El pla té una vigència de quatre anys, fins al 2026, i actualitza l'anterior que va estar en vigor entre el 2017 i el 2021.

Segons indica Josep Maria Martorell, director associat del BSC, “el nou Pla d’Igualtat és un instrument clau per aplicar criteris d’equitat de gènere a tots els estaments del BSC i a tots els nivells. És fruit del compromís del centre amb uns valors que volem potenciar i que busquen establir les condicions ideals perquè totes les persones que treballen al BSC es puguin desenvolupar professionalment en un entorn que garanteixi la igualtat d'oportunitats”.

Treball col·laboratiu

El Pla d'Igualtat 2022-2026 reflecteix un treball col·laboratiu i és el resultat del temps i l'esforç dedicat pel departament de Recursos Humans, el Comitè d'Empresa, la Comissió d'Equitat, les iniciatives de Dones en la Ciència de cada departament científic, així com tot el personal del BSC que ha participat activament en les sessions de treball, aportant idees, bones pràctiques i altres punts de vista.

Per al disseny de la nova estratègia, des de l'any passat han tingut lloc 22 reunions que han permès elaborar un diagnòstic global de la situació mitjançant una recollida d'informació quantitativa i qualitativa per detectar les desigualtats existents i formular propostes d'actuació correctores. A les primeres trobades es va establir el punt de partida a partir dels resultats d'una enquesta realitzada entre tots els treballadors del centre per conèixer el grau d'integració de la igualtat entre les persones que treballen al BSC.

Seguiment i avaluació

Finalment, a partir del mes de maig passat, es van crear grups d'enfocament qualitatiu formats per 40 persones pertanyents als departaments científics, de gestió i d'operacions per acabar de definir el contingut del pla pel que fa a objectius i mesures, així com establir un calendari d’aplicació i indicadors de seguiment i avaluació.

"El nou Pla d'Igualtat està en línia amb el treball de les iniciatives de dona i ciència de cada departament i reforça les accions establertes amb tres objectius: impulsar la participació de les dones en ciència; potenciar la institució a nivell de la igualtat inclusiva en les carreres amb un canvi estructural en la cultura de les organitzacions de recerca; i introduir la perspectiva de sexe i gènere al coneixement".

"El nou Pla d´Igualtat està en línia amb el treball de les iniciatives de dona i ciència de cada departament i se centra en tres objectius: augmentar la participació de les dones en ciència; promoure la igualtat inclusiva a través d´un canvi estructural i cultural a la nostra institución; i potenciar l'excel·lència en ciència i tecnologia, mitjançant la integració de la perspectiva de sexe i gènere i l'anàlisi interseccional en el coneixement científic”, conclou Nataly Buslón, responsable d'Igualtat, Diversitat i Inclusió del BSC.