Servicio de formación en materia de clases de idiomas para el personal del BSC-CNS. Reservado a Centros Especiales de Empleo.

1 - INFORMACIÓ GENERAL
Objecte: 
Servicio de formación en materia de clases de idiomas (inglés y español) para el personal del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). Reservado a Centros Especiales de Empleo.
Duració: 
1 año, prorrogable anualmente hasta 3 años más.
Import de la licitació: 
20.000,00.-€
Valor estimat de la licitació: 
80.000,00.-€
Expedient: 
CONSER02018017OP
Tipus de contracte: 
Servicios
Procediment d’adjudicació: 
Abierto simplificado
Data límit de presentació d’ofertes: 
Dilluns, 15 Octubre, 2018 - 23:59
Data de publicació de la licitació: 
Dimecres, 26 Setembre, 2018
Contacte: 
Any doubt and/or query related to this tender will be only clarified via the following e-mail: compras@bsc.es
2 - JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT
a) Justificació: 
b) Informe d'insuficiència de medis: 
c) Justificació del procediment: 
d) Aprovació de l'expedient: 
3 - ANUNCIS OFICIALS
c) Plataforma de Contractació: 
4 - PLECS
a) Plec de Clàusules Administratives Particulars: 
b) Plec de Prescripcions Tècniques: 
c) DEUC PDF: 
d) DEUC XML: 
6 - TAULA DE CONTRACTACIÓ

Presidente: Gerente del BSC-CNS.

Vocales: Jefa de Administración y Finanzas, Responsable de Contabilidad y un técnico responsable.

Letrado: Abogado del Estado o letrado/a designado/a por el Órgano de Contratación.

Secretaria: Técnica de compras.

7 - EMPRESES LICITADORES
Razón Social / Raó Social / Company Name CIF / VAT Number
INTEGRA FORMACION LABORAL Y PROFESIONAL, S.L
SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, S.L.

 B86531100

B60322955

 

8 - ACTES
a) Acta d'apertura del sobre 1: 
b) Acta d'aprovació de l'informe de valoració: 
c) Acta d'apertura del sobre 2: 
d) Acta de proposta d'adjudicació: 
e) Altres documents relacionats: 
9 - ADJUDICACIÓ
a) Dades de l'adjudicació
Resolució de la data d’adjudicació: 
Dilluns, 26 Novembre, 2018
Resolució de la data de publicació de l’adjudicació: 
Dilluns, 26 Novembre, 2018
Adjudicatari: 
Integra Formacion Laboral y Profesional, S.L.
CIF de l’adjudicatari: 
B86531100
Import adjudicat (sense IVA): 
47,00.-€/hora, IVA exento
b) Resolució de l'adjudicació: 
10 - FORMALITZACIÓ
a) Dades de la formalització
Adjudicatari: 
Integra y Formación Laboral y Profesional, S.L.
CIF de l'adjudicatari: 
B86531100
Import adjudicat (sense IVA): 
47,00.-€/hora, IVA exento
Data de formalització: 
Dimecres, 28 Novembre, 2018
11 - INFORMACIÓ ADDICIONAL
Informació addicional: 
La apertura de sobres 1 y 2 se realizará en sesión privada el viernes, 19 de octubre de 2018 en las instalaciones del BSC-CNS.
 
La apertura de sobres 3 que estaba prevista para realizarse en sesión pública el viernes, 26 de octubre de 2018 a las 9:40h en las instalaciones del BSC-CNS (Sala de Reuniones del edificio Nexus II, 2a planta), debido a problemas de agenda de los componentes de la Mesa, el lunes, 5 de noviembre de 2018 a las 10:10h en la Sala de Reuniones del edificio Nexus II, 2a planta (Consorcio).