CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MEDIDAS DE CAMPO DE PARTÍCULAS INDIVIDUALES ORGÁNICAS.

1 - INFORMACIÓ GENERAL
Objecte: 

CONSER02018006OP

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MEDIDAS DE CAMPO DE PARTÍCULAS INDIVIDUALES ORGÁNICAS.

Procedimiento súper simplificado.

Duració: 
3 semanas
Import de la licitació: 
26.000.-€
Valor estimat de la licitació: 
26.000.-€
Expedient: 
CONSER02018006OP
Tipus de contracte: 
Servicios
Procediment d’adjudicació: 
Abierto simplificado
Data límit de presentació d’ofertes: 
Divendres, 15 Juny, 2018 - 23:59
Data de publicació de la licitació: 
Divendres, 8 Juny, 2018
Contacte: 
Any doubt and/or query related to this tender will be only clarified via the following e-mail: compras@bsc.es
2 - JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT
4 - PLECS
a) Plec de Clàusules Administratives Particulars: 
b) Plec de Prescripcions Tècniques: 
c) DEUC PDF: 
d) DEUC XML: 
6 - TAULA DE CONTRACTACIÓ

El presente contrato se adjudicará mediante el procedimiento abierto súper simplificado, por lo que no se constituirá Mesa de Contratación.

7 - EMPRESES LICITADORES
Razón Social / Raó Social / Company Name CIF / VAT Number

 

 

 

8 - ACTES
a) Acta d'apertura del sobre 1: 
e) Altres documents relacionats: 
11 - INFORMACIÓ ADDICIONAL
Informació addicional: 

Apertura sobres 1

La sesión privada de apertura de los sobres 1 se realizará el lunes 18 de junio de 2018, a las 9:30h, en las oficinas del BSC-CNS, sitas en el edificio Nexus II de la C/ Jordi Girona, 29. El acta resultante de dicha sesión privada se hará pública publicándola en el Perfil del Contratante.