ALYA

Installations

MareNostrum 4:
Versions:
singularity
python
oneapi-i8
oneapi-i4
intel-i8
intel-i4
gnu-i8
gnu-i4
3.6.0

Nord3:
Versions:
python
intel_2017.4

CTE-AMD:
Versions:
python

CTE-POWER:
Versions:
singularity
python
pgi_18.10
3.6.0